FBL Group s.r.o.

ArcEkIS

ArcEkIS je otevřený, modulární informační systém, integrující na jedné datové základně účetnictví s dalšími specifickými moduly dle potřeb dané společnosti.

Systém je komplexní, zahrnuje v rámci serverových komponent jak funkcionalitu BackOffice, tak FrontOffice a datové zdroje pro DataWarehouse. Nadstavbovou část DataWarehouse je možné v případě zájmu zákazníka realizovat.

Systém umožňuje vést účetnictví více firem a rovněž podporuje sestavování konsolidované účetní závěrky.

Systém obsahuje i webové komponenty, které umožňují realizaci zákaznické webové aplikace pro práci přes Internet (např. internetové bankovnictví u družstevních záložen nebo práce obchodníků – dealerů v případě leasingu a úvěru).

ArcEkIS komunikuje s produkty MS Office a obdobnými produkty jiných výrobců. Umožňuje uživatelům definovat či upravovat volitelné formáty výstupních dokladů, provádět analytické práce např. v Excelu či jinak využívat nástroje, které má k dispozici.

V rámci tiskových výstupů implementuje výstupy do formátu PDF, ve výstupních dokumentech je možné použít veškerých formátovacích prostředků definovaných ve standardu XML-FO (tabulky, seznamy, obrázky, …) a čárové kódy běžných typů. Systém je schopen generovat i další typy dokumentů, jako je například RTF, XLS a DOC.

ArcEkIS je flexibilní ve funkčnosti, grafickém vzhledu i použitých provozních prostředích a uživatelsky snadno konfigurovatelný. Pro verzi 5 je kladen důraz na terminálové řešení.

Systém je škálovatelný, u velmi rozsáhlých dat umožňuje sofistikované odkládání vypořádaných dat. Systém podporuje n-vrstvou architekturu a technologie vysoké dostupnosti.

Systém má minimalizované nároky na komunikační infrastrukturu. Připojení klientů lze uskutečnit TCP kanálem nebo HTTP kanálem. Systém obsahuje kompresi a šifrování přenosové vrstvy.

ArcEkIS má otevřené komunikační rozhraní na téměř libovolné formáty dat (EDI, XML, …) a spolupracuje i se standardními ERP aplikacemi, ověřena je spolupráce se SAP.

Systém umožňuje automatickou aktualizaci verzí. Jednoduše lze zajistit, aby i velké počty klientů současně používaly stejnou verzi. Systém umožňuje i současný běh více verzí.

Cestou k zabezpečení jakosti v projektech FBL Group je užívání ověřené vlastní metodiky k řízení projektů. Tato metodika vznikla ve spolupráci se společností BDO-IT při implementacích ve společnostech Santander Consumer Finance a Leasing České Spořitelny.

ArcEkIS získal certifikát soudního znalce pro použití v sázkové společnosti.

Účetní část je u zákazníků auditována renomovanými společnostmi, například Deloitte Audit s. r. o., BDO IT a.s..

Komplexní přehled modulů
produktu ArcEkis

Úvěry

Obchodní podmínky a další nastavení je plně integrované do produktu, který je dále využit pro jednotlivou úvěrovou smlouvu Je k dispozici modul pro kompletní správu klientských úvěrových smluv po celý životní cyklus (změny a ukončování) smlouvy od pořízení k archivaci Úvěry mohou být zajištěné i nezajištění jednopředmětné nebo vícepředmětné Úvěry mohou být v domácí měně nebo v cizí měně Součástí úvěru je i správa předmětů, jejich pojištění a pojištění samotného úvěru včetně komunikace s pojišťovnami Je k dispozici rozsáhlý aparát pro realizaci schvalovacích kontrol a kontrol při změnách Obvykle je implementace napojena na Účetní modul, kde se účtuje na úrovni jednotlivého účetního dokladu, je tak k dispozici kompletní produktové účetnictví Je integrovaná podpora pro provize a subvence, jejich výpočet, vyplacení, případně vymáhání

Leasing

Je k dispozici podpora pro finanční a operativní leasing dle legislativy ČR a SR Obchodní podmínky a další nastavení je plně integrované do produktu, který je dále využit pro jednotlivou smlouvu finančního nebo operativního leasingu Je k dispozici modul pro kompletní správu klientských leasingových smluv po celý životní cyklus (změny a ukončování) smlouvy od pořízení k archivaci Smlouvy mohou být v domácí měně nebo v cizí měně Součástí je i správa předmětu, jeho pojištění a pojištění samotného leasingu včetně komunikace s pojišťovnami Je k dispozici rozsáhlý aparát pro realizaci schvalovacích kontrol a kontrol při změnách Obvykle je implementace napojena na Účetní modul, kde se účtuje na úrovni jednotlivého účetního dokladu, je tak k dispozici kompletní produktové účetnictví Je integrovaná podpora pro provize a subvence, jejich výpočet, vyplacení, případně vymáhání Pro leasingové smlouvy je k dispozici bohatý aparát doprovodných služeb fakturovaných spolu se splátkou nebo jako součást splátky

Velkoobchodní financování

Modul velkoobchodního financování (stockfinancing) může být provozován samostatně nebo v roli podpory prodeje úvěrových a leasingových produktů. Součástí je rozsáhlá parametrizace rámcových limitů a úročení včetně bezúročného období a je k dispozici i varianta tzv. trojstranného financování (zahrnutí importéra) Je k dispozici rozklad úročení mezi víc subjektů Je obsažen modul fyzických kontrol a modul upomínání a vymáhání Je možné napojení na systémy 3-tích stran pro datovou výměnu jak u limitů tak i celých obchodních případů

Faktoring

Modul faktoring pokrývá celý životní cyklus faktoringového případu Obsahuje rozsáhlou parametrizaci jak úročení tak schémat chování případů tak i limitů Obvykle je napojen na systémy 3-tích stran pro import jednotlivých obchodních případů (faktur), ale může být provozován i samostatně a lze pořizovat případy webovou aplikací Jednotlivé případy mohou ale ani nemusí být napojeny na schvalovací aparát

Účetnictví

Je obsaženo režijní i produktové účetnictví Umožňuje se volba metodiky (CAS, IFRS, více metodik současně) Poskytuje saldo pro účetní účely i saldo pro obchodní úlohy ostatních komponent Saldo, zůstatky, obraty atd. je k dispozici online Je automatizované a nepřímo účtují i uživatelé ostatních modulů Obsahuje vše potřebné pro kompletní účtování, tedy DPH, kontrolní hlášení, závěrku atd. Může být kontrolingově členěné ve vícero dimenzích Metodika a další parametrizace je plně spravovatelná uživatelem

Partnerská evidence

Je k dispozici detailní adresář s respektováním struktury partnerů (pobočky) Kontakty, bankovní spojení a adresy jsou k dispozici pro ostatní agendy na jednom místě Lze evidovat vlastnosti, limity, skupiny partnerů atd. Spolupráce s externími zdroji dat

Obchodní síť

Je k dispozici správa obchodní sítě při každý jednotlivý případ úvěru, leasingu nebo jiného financování Je možné definovat role prvků obchodní sítě, např. regionální ředitel, obchodní manažer, obchodní zástupce atd. Jednotlivým rolím jsou pak k dispozici obchodní případy vlastní a případy podřízených úrovní Lze sledovat obchodní hodnoty případů dle evidované partnerské sítě včetně hodnocení jejich výkonu Slouží jako datová základna pro pokročilou datovou analýzu v externím systému 3-tích stran typu DWH (Data WareHouse)

Tiskové výstupy

Tiskové výstupy mohou být uchovány na tiskovém serveru Lze spolupracovat s elektronickými archivy (DMS) Lze exportovat data pro tisk partnerům Využívají se tiskové šablony a tiskové adaptery – snadná správa i uživatelem Hlavní formát je PDF, ale lze i .rtf (Word) a jiné formáty Je podpora pro hromadné tisky

Importy/Exporty

Je možno importovat či exportovat data a záznamy jsou stále k dispozici Pomocí importu či exportu lze automatizovat zpracování obchodních i účetních dat Importují se např. kurzovní lístky, bankovní výpisy, úrokové sazby, položky účetních dokladů, jednotlivé obchodní případy a mnoho dalšího Exportují se účetní data, závěrky, příkazy k úhradě, avíza, tiskové dokumenty, podklady pro DWH a další data buď jednotlivě nebo agregovaně dle potřeby daného exportu Importy a exporty mohou probíhat jednorázově nebo i dávkou

Dávkový server

Je k dispozici dávkový server Dávky mohou zpracovat velké množství interních dat, provádět importy i exporty Vše je logováno a uživatel může být informován o stavu každé dávky a o stavu dávkového serveru Dávky obvykle mohou zpracovávat data stejným způsobem, jako by to udělal uživatel – úspora jeho času Dávkový server zpracovává jednotlivé dávky jak v FO tak i BO části aplikace Může být provozován jeden, nebo více serverů, jejich konfigurace a plánování dávek se provádí z aplikace Aplikační logika dávkového serveru je shodná s aplikací, využívá se i stejná parametrizace Automatizuje jednotlivé úlohy, případně provádí přípravu pro export dat Umožňuje také automatizaci importu a dalšího zpracování dat Respektuje správné pořadí operací a loguje svůj běh do logu včetně informování emailem Fixuje data z i pro interní potřeby (např. saldo za smlouvu)

Schvalování

Schvalovací modul umožňuje automatizaci schvalovacích procesů jednotlivých forem financování Schvalování může obsahovat automatické schválení i automatické zamítnutí Schvalování je možné přizpůsobit jednotlivým segmentům klientů i segmentům předmětů tak, aby každý segment měl k dispozici vlastní schéma Zahrnuje schvalovací kompetence jak pro skupiny uživatelů, tak i pro jednotlivce Podpora pro sledování doby prodlevy od přijetí žádosti po rozhodnutí Automatická distribuce případů ke schválení jednotlivým schvalovatelům

Vymáhání

Modul vymáhání pokrývá celý vymáhací proces od první upomínky až po finální rozhodnutí Umožňuje vymáhání vlastními prostředky, nebo umožňuje export vymáhaných případů na jednotlivé inkasní agentury, případně sleduje exekuční, insolvenční nebo soudní proces Vymáhají se jak pohledávky, tak i případně jiná dokumentace (technické průkazy) Součástí vymáhání je i systém poplatků a případně i penalizace Vymáhací proces lze integrovat s dalšími moduly a lze tak řídit např. změnový aparát nebo aparát ukončení tak aby byla zajištěna bezdlužnost pro aparát změn a aby došlo k dopenalizaci při ukončení obchodního případu, pokud je to požadováno Každý vymáhaný případ má evidenci stavu vymáhání a je tak zajištěna příslušnost k danému vymáhacímu oddělení Vymáhací proces je těsně propojen se systémem CRM

CRM

CRM slouží jak pro komunikaci s klienty tak i dalšími partnery Může prostřednictvím parametrizace zakládání událostí a stavového aparátu řídit komunikaci např. klientského servisu nebo vymáhacího týmu Eviduje jak obecnou komunikaci s partnery, tak i komunikaci vázanou na jednotlivé obchodní případy Automatizuje běžnou agendu a umožňuje i spolupráci se systémy 3-tích stran Propojení jak s dynamickými, tak i statickými tiskovými výstupy Poskytuje podklady pro vyhodnocení efektivity vymáhacích i dalších procesů Jednotlivé události mohou být automaticky přidělovány skupině uživatelů nebo konkrétnímu uživateli Díky stavovému aparátu může řídit procesy jiných modulů

Elektronický archiv (DMS)

Interní modul DMS doplňuje standardní funkčnost importu a tvorby dokumentů o jejich archivaci a další správu Poskytuje přehled přijatých a odeslaných dokumentů doplněný klíčovými metadaty pro vazby na jednotlivé partnery, případně obchodní případy Je možno ho nahradit externím systémem DMS, v tom případě EkIS poskytuje integraci s jednotlivými službami tohoto systému přímo v uživatelském rozhraní, jako by šlo i interní DMS modul

Dashboard

Ačkoli je systém dodán ve funkčním, nakonfigurovaném stavu, je administrace k dispozici uživatelům Systém práv, parametrizace a logování dává jasnou a plnohodnotnou kontrolu nad správou dat a uživatelů Lze využít parametrizaci pro zavedení systému 4 očí Lze administrovat work-flow vybraných úloh za účelem zjednodušení pořízení dat Za využití kombinace technik logování a verzování existuje auditní log manipulace s daty Logovat lze za využití různých technik na disk, do databáze a lze zasílat informace i do emailu Detailní systém práv zajistí bezpečnost dat

Administrace systému

Ačkoli je systém dodán ve funkčním, nakonfigurovaném stavu, je administrace k dispozici uživatelům Systém práv, parametrizace a logování dává jasnou a plnohodnotnou kontrolu nad správou dat a uživatelů Lze využít parametrizaci pro zavedení systému 4 očí Lze administrovat work-flow vybraných úloh za účelem zjednodušení pořízení dat Za využití kombinace technik logování a verzování existuje auditní log manipulace s daty Logovat lze za využití různých technik na disk, do databáze a lze zasílat informace i do emailu Detailní systém práv zajistí bezpečnost dat