EkIS

Software, který znamená méně práce ne více

Otevřený, modulární informační systém, integrující na jedné datové základně účetnictví s dalšími specifickými moduly dle potřeb dané společnosti.

Rychlým schválením úvěru utečete konkurenci

Již 30 let vyvíjíme řešení, které je každodenním partnerem při sjednávání a správě úvěru.

%

prodejců úvěrů říká, že o tom, kde úvěr sjednají, rozhoduje rychlost a jednoduchost.

Případová studie

Chytrá optimalizace a úspora nákladů

 

Q

Popis problému

Při fúzi firem jsme řešili rozdílné schvalovací procesy: jedna automatizovaná firma s důrazem na rychlost a bezpečnost, druhá s individuálním přístupem k investičním projektům. Individuální případy byly ručně evidovány mimo systém.

Návrh řešení

Spojením obou schvalovacích procesů do jednoho systému jsme sjednotili dva týmy a umožnili tak automatizované i individuální žádosti o financování s přizpůsobenými parametry a schvalováním.

Přínosy řešení

Sloučení týmů v EkIS přineslo úspory a zefektivnění: vyšší bezpečnost schvalování smluv. Variabilní řešení s automatickými i individuálními procesy. Eliminace chyb z ruční kalkulace a komunikace mimo systém. Integrace provizního aparátu. Jednotný kalkulační model pro výpočty splátek.

Na čem EkIS stojí

Otevřený, modulární informační systém, integrující na jedné datové základně účetnictví s dalšími specifickými moduly dle potřeb dané společnosti.

Systém zvládne i obrovská data a je dostupný 24/7

Systém zvládne i ty největší objemy dat a v případě potřeby je schopen je elegantně odložit. Navíc je postavený na moderní architektuře a technologiích, takže je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Není náročný na síť a nabízí různé možnosti připojení

Systém šetří vaši síťovou infrastrukturu a připojit se k němu můžete jak přes TCP, tak HTTP kanál. Samozřejmostí je i komprese a šifrování dat pro maximální bezpečnost.

Otevřený a kompatibilní se vším

EkIS komunikuje s téměř jakýmkoli formátem dat (EDI, XML, …) a bez problémů spolupracuje i se standardními ERP systémy. Ověřena je například spolupráce se SAP.

Vždy aktuální a bezproblémové aktualizace

Systém umožňuje automatické aktualizace verzí, takže si můžete být jisti, že i velký počet klientů bude vždy používat tu nejnovější verzi.

Jeden zákazník jeden záznam

Známe vaše potřeby a známe váš byznys. Děláme efektivní řešení. Eliminace duplicity a zajištění unikátních záznamů pro efektivní agendy a vztahy s partnery je klíčové.

  • Kontrola nad kmenem zákazníků 100% 100%

Případová studie

 

Snadná migrace. Přes víkend jste v novém

Nasazení a migrace je jednoduchá, standardně to u partnerů zvládáme do 3 měsíců. A to je boží.

Případová studie

Za FBL stojí skvělý tým

Jan Opička

Prokurista, ředitel společnosti

Aleš Čížek

Hlavní analytik

Pavlína Drejslová

Partner Care

Moduly, které jsou stvořené pro váš byznys

Software má šetřit čas a peníze, nemá nás nutit trávit nespočet hodin vyplňováním formulářů a klikáním na tlačítka. Optimalizovali jsme tak každý proces, abyste se mohli soustředit jen na růst svého byznysu.

 

 

Úvěry

Náš produkt vám nabízí snadnou správu úvěrových smluv od začátku až do konce. Můžete spravovat úvěry na různé předměty, ať už jsou zajištěné nebo nezajištěné, v domácí nebo cizí měně. Součástí našich služeb je také správa pojištění předmětů i samotného úvěru a komunikace s pojišťovnami. Nabízíme nástroje pro schvalování a kontrolu změn smluv. Naše řešení je propojeno s účetním modulem, který umožňuje detailní vedení účetnictví. Dále podporujeme výpočet, vyplácení a případné vymáhání provizí a subvencí.

Leasing

Obchodní podmínky a další nastavení je integrované do produktové parametrizace. Produkt lze dále využít pro jednotlivé leasingové smlouvy. Tento modul slouží pro kompletní správu klientských úvěrových smluv po celý životní cyklus (změny a ukončování) smlouvy od pořízení k archivaci. Leasingové smlouvy mohou být druhu finanční leasing i operativní leasing, podporuje se jenopředmětná i vícepředmětná smlouva. Leasingové smlouvy mohou být uzavřeny s financováním v domácí nebo i cizí měně. Součástí leasingu je i správa předmětů, jejich pojištění, pojištění samotné leasingové smlouvy včetně komunikace s pojišťovnami. Je k dispozici rozsáhlý aparát pro realizaci schvalovacích kontrol a kontrol při změnách. Obvykle je implementace napojena na Účetní modul, kde se o smlouvách účtuje na úrovni jednotlivého účetního dokladu. Je tak k dispozici kompletní produktové účetnictví včetně podpory pro provize a subvence včetně jejich výpočtu, vyplacení a případně i zpětného vymáhání.

Velkoobchodní financování

Náš modul pro velkoobchodní financování může fungovat samostatně nebo jako podpora prodeje úvěrových a leasingových produktů. Nabízí různé možnosti nastavení rámcových limitů a úročení, včetně bezúročného období, a podporuje také trojstranné financování s importérem. Úročení může být rozděleno mezi více subjektů. Modul zahrnuje fyzické kontroly, upomínání a vymáhání. Je možné jej propojit se systémy třetích stran pro výměnu dat o limitech a obchodních případech.

Factoring
Náš modul faktoringu pokrývá celý životní cyklus faktoringových případů. Umožňuje detailní nastavení úročení, chování případů a limitů. Obvykle je propojen se systémy třetích stran pro import faktur, ale může fungovat i samostatně s možností zadávání případů přes webovou aplikaci. Případy mohou být, ale nemusí, napojeny na schvalovací systém.
Účetnictví

Náš účetní modul zahrnuje režijní i produktové účetnictví a umožňuje volbu metodiky (CAS, IFRS, nebo více metodik současně). Poskytuje přehled salda pro účetní i obchodní účely a umožňuje online přístup k saldu, zůstatkům a obratům. Účtování je automatizované a mohou ho provádět i uživatelé ostatních modulů. Modul obsahuje vše potřebné pro kompletní účtování, včetně DPH, kontrolních hlášení a závěrky. Může být členěný ve více dimenzích pro kontrolingové účely a uživatelé mohou spravovat metodiku a další nastavení.

Partnerská evidence

Náš modul partnerské evidence nabízí detailní adresář s pobočkami, kontakty, bankovními spojeními a adresami na jednom místě. Umožňuje evidenci vlastností, limitů a skupin partnerů. Je možné spolupracovat s externími zdroji dat.

Tiskové výstupy

Náš modul tiskových výstupů umožňuje ukládání dokumentů na tiskový server a spolupráci s elektronickými archivy (DMS). Data lze exportovat pro tisk partnerům. Tiskové šablony a adaptéry umožňují snadnou správu i uživateli. Hlavní formát je PDF, ale podporujeme také .rtf (Word) a další formáty. Modul podporuje hromadné tisky.

Obchodní síť

Náš modul pro správu obchodní sítě umožňuje sledování úvěrů, leasingů a jiných financování. Můžete definovat role, jako jsou regionální ředitel, obchodní manažer a obchodní zástupce, a každé roli přiřadit obchodní případy, včetně případů podřízených úrovní. Umožňuje sledovat hodnoty obchodních případů a výkon partnerů. Tento modul slouží také jako základna pro pokročilou datovou analýzu ve systémech třetích stran typu Data WareHouse (DWH).

Importy a exporty

Náš modul pro importy a exporty umožňuje snadné importování a exportování dat. Pomocí těchto funkcí lze automatizovat zpracování obchodních i účetních dat. Importovat lze například kurzovní lístky, bankovní výpisy, úrokové sazby, položky účetních dokladů a obchodní případy. Exportovat lze účetní data, závěrky, příkazy k úhradě, avíza, tiskové dokumenty, podklady pro DWH a další data. Importy a exporty mohou probíhat jednorázově nebo v dávkách.

Dávkový server

Náš dávkový server umožňuje zpracování velkého množství interních dat, importy a exporty. Vše je logováno a uživatel je informován o stavu každé dávky i samotného serveru. Dávky zpracovávají data automaticky stejně, jako by to udělal uživatel, což šetří čas. Server zpracovává dávky jak v uživatelské, tak i backendové části aplikace. Můžete provozovat jeden nebo více serverů a jejich konfiguraci a plánování dávek spravovat z aplikace. Automatizuje úlohy, připravuje data pro export, respektuje správné pořadí operací a loguje vše do logu včetně emailových notifikací. Fixuje data pro interní potřeby, například saldo za smlouvu.

Schvalování

Náš schvalovací modul automatizuje procesy schvalování pro různé typy financování. Umožňuje automatické schválení i zamítnutí žádostí. Schvalovací proces lze přizpůsobit různým segmentům klientů a předmětů, takže každý segment má vlastní schéma. Modul podporuje schvalovací kompetence pro skupiny uživatelů i jednotlivce a sleduje dobu od přijetí žádosti po rozhodnutí. Případy jsou automaticky distribuovány ke schválení jednotlivým schvalovatelům.

Vymáhání

Náš modul pro vymáhání pokrývá celý proces od první upomínky až po finální vyřízení. Umožňuje vymáhání vlastními prostředky nebo export případů na inkasní agentury a sleduje exekuční, insolvenční nebo soudní procesy. Modul spravuje pohledávky i jinou dokumentaci, jako jsou technické průkazy. Obsahuje systém poplatků a penalizace. Proces vymáhání lze integrovat s dalšími moduly, například pro řízení změn nebo ukončení, aby byla zajištěna bezdlužnost a penalizace při ukončení obchodního případu. Každý případ je evidován a přiřazen odpovídajícímu vymáhacímu oddělení. Modul je také propojen se systémem CRM.

CRM

Náš CRM modul slouží pro komunikaci s klienty a partnery. Umožňuje řídit komunikaci pomocí parametrizace událostí a stavového aparátu, například pro klientský servis nebo vymáhací tým. Eviduje obecnou komunikaci i komunikaci vázanou na jednotlivé obchodní případy. Automatizuje běžné úkoly a umožňuje spolupráci se systémy třetích stran. Je propojen s dynamickými i statickými tiskovými výstupy a poskytuje podklady pro vyhodnocení efektivity vymáhacích a dalších procesů. Události mohou být automaticky přidělovány skupině uživatelů nebo konkrétnímu uživateli a modul může řídit procesy v jiných modulech.

DMS

Náš interní modul DMS doplňuje funkčnost importu a tvorby dokumentů o jejich archivaci a správu. Poskytuje přehled přijatých a odeslaných dokumentů s klíčovými metadaty, které umožňují vazby na partnery a obchodní případy. Modul lze nahradit externím systémem DMS, přičemž EkIS integruje služby tohoto systému přímo v uživatelském rozhraní, jako by šlo o interní modul.

Dashboard

Úvodní obrazovka zobrazuje specifické údaje pro každou skupinu uživatelů. Zobrazení těchto informací je tak řízeno právy. Uživatelé tak mohou vidět agregované údaje dle jim přidělených agend včetně možnosti prokliku ke zdrojovým datům. K přepočtu hodnot dashboardu dochází dávkou nebo na požádání. Součástí dashboardu mohou být i přehledné údaje vykreslené do grafů. Jednotlivé sekce dashboardu jsou obvykle vyvíjeny na základě konkrétního požadavku dané skupiny uživatelů a výrazně tak zrychlují dostupnost klíčových dat.

Administrace systému

Náš administrativní modul poskytuje uživatelům plnou kontrolu nad systémem, který je dodán ve funkčním a nakonfigurovaném stavu. Uživatelé mohou spravovat data a uživatele pomocí systému práv, parametrizace a logování. Modul podporuje zavedení systému 4 očí a umožňuje administraci workflow pro zjednodušení zpracování dat. Auditní log sleduje manipulaci s daty pomocí technik logování a verzování. Logování lze provádět na disk, do databáze nebo zasílat informace emailem. Detailní systém práv zajišťuje bezpečnost dat.

Příběhy našeho úspěchu

Naše práce pohání firmy kupředu

98%

Eliminace chyb z ruční kalkulace a komunikace mimo systém

Případová studie

17 let

Úspěšné spolupráce a rozvoje autobyznysu

Případová studie

Zrychlíme váš finanční byznys

Potkejte se s expertem, který vám představí naše produkty do detailu.

Najděte svou odpověď

Jsme tady pro Vás, rádi vám odpovíme na vše co vás zajímá. Zde jsme vybrali to co naše klienty zajímá nejčastěji. 

Kdo je náš typický zákazník?

Pomáháme středně velkým a velkým firmám s úvěry, leasingem, operativním leasingem, financováním skladu, factoringem, vymáháním a s pojištěním (od bank a nebankovních institucí pojišťoven až po úvěrové a leasingové společnosti).

Co EkIS umí?

Veškeré popsané moduly najdete zde

Kolik náš systém EkIS stojí?

Náš systém EkIS je špičkový nástroj, který vám pomůže zvládnout celý životní cyklus Smlouvy, od zadání žádosti, přes její proúčtování až po řádné či mimořádné ukončení. V průběhu cyklu Smlouvy nás nepřekvapí ani její změny či požadavky na vymáhání neuhrazených splátek. Je to komplexní řešení vytvořené na míru vašim potřebám, a proto nelze jeho cenu stanovit jedním univerzálním číslem.

Cena se pohybuje v rozmezí od 2 do 40 milionů korun, ale záleží na specifických funkcích a konfiguraci, které budete potřebovat. Naši specialisté vám rádi připraví nezávaznou kalkulaci a pomohou vám vybrat ideální řešení pro váš byznys.

Bude EkIS ve vašich barvách?

Samozřejmě! Systém EkIS můžeme upravit tak, aby perfektně zapadl do vaší firemní identity. Můžeme použít vaše firemní barvy, logo a fonty, a tak vytvořit jedinečné rozhraní, které bude perfektně ladit s vaším webem a dalšími materiály.

Stačí nám jen sdělit vaše představy a my se postaráme o zbytek. Náš designový tým má bohaté zkušenosti s tvorbou grafických uživatelských rozhraní a rád vám pomůže vytvořit systém, na který budete hrdí.

 

Umí se EkIS propojit s vašimi ostatními systémy?

Samozřejmě! Systém Ekis se dokáže propojit s jakýmikoliv vašimi systémy. Umí moderní API, takže napojení proběhne snadno a rychle. A pokud máte specifické požadavky, rádi pro vás vytvoříme custom napojení na míru.

Můžu si EkIS vyzkoušet?

EkIS je z velké části (asi z 50 %) upravený na míru každému klientovi, takže bohužel nemůžeme nabídnout standardní demo verzi. Místo toho vám ho rádi předvedeme osobně, abyste si ho mohli prohlédnout a vyzkoušet přesně v konfiguraci, která bude odpovídat vašim potřebám.

Je potřeba EkIS zaplatit najednou?

Cena za systém EkIS se skládá ze dvou částí:

  • Cena za práci: Tu vám nafakturujeme po předání hotového díla, na základě předem domluvených podmínek. Takže budete vědět, kolik vás co bude stát, a nebudete mít žádná nepříjemná překvapení. 
  • Cena za licence k systému: Tu vám nafakturujeme také po předání hotového díla. Cena licencí se odvíjí od počtu uživatelů a funkcí, které budete potřebovat.

A to není vše! Po předání díla vám budeme systém EkIS i nadále podporovat. Jednou ročně vám nafakturujeme poplatek za support a maintenance, který zahrnuje:

  • Řešení technických problémů: Pokud se s EkISem vyskytne nějaký problém, náš tým specialistů vám ho pomůže vyřešit co nejrychleji.
  • Aktualizace systému: Pravidelně vydáváme aktualizace systému EkIS, které obsahují vylepšení a nové funkce. Tyto aktualizace vám nainstalujeme automaticky.
  • Zákaznický servis: Máte-li jakékoli dotazy ohledně systému EkIS, náš zákaznický servis vám rád pomůže.

Díky našemu supportu a maintenance budete mít jistotu, že váš systém EkIS bude vždy fungovat perfektně a budete z něj mít maximální užitek.

    Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Rádi vám ji zodpovíme.